How to deposit and withdrawal from Local depository and Local Payment gateway

♦️วิธีการฝาก-ถอนเงิน♦️

————————————————————————————————————
✅วิธีการฝากเงินผ่านผู้ฝากท้องถิ่นในประเทศไทย ระยะเวลาดำเนินการภายใน 24 ชม. https://youtu.be/8FwneD7Xlpo


✅วิธีการถอนเงินผ่านผู้ฝากท้องถิ่นในประเทศไทย ระยะเวลาดำเนินการภายใน 24 ชม. https://youtu.be/qpb7IDFB8oI


✅วิธีการฝากเงินผ่านช่องทาง Payment Gateway : Asia’s Local Bank ยอดเงินจะเข้าบัญชีลูกค้าทันที https://youtu.be/XESUW83dTa8